Productinformatie "Carnaval in Oeteldonk, Deel 38"

Carnaval in Oeteldonk - Deel 38

Deel 38

1. Gij, mijn Oeteldonk!
2. Ik zeg oe Oeteldonk 
3. Dan vuul ik dè kiepenvèl!
4. Moerastafari
5. Hier blèfde plèkke
6. Héél ons leve!
7. Mun traone vloeie
8. In één sekonde
9. Emanci-peer
10. Hil sentementeel liedje
11. Ge ziet ze vliegen
12. Hopla hopla hé
13. Gek op Plèkke
14. Ach kon ik ut maor
15. Driek pakaon - Zonder munnen maot

Vragen